لائودزو

آثار لائودزو

لائودزو(Lao Tzu) فیلسوف بزرگ و نویسنده در چین باستان بود.لائودزو به معنای حکیم سالخورده است او نویسنده مشهور" تائو ته چینگ" ، بنیانگذار تائوئیسم فلسفی درادیان سنتی چین است.لائودزو در روایت های سنتی  تأثیر زیادی بر سواد و فرهنگ چینی داشت. کارهای لائودزو مورد استقبال جنبشهای مختلف ضد استبدادی و قانون گرایی چین قرار گرفته است.فلسفه او بر پایه رفتار نیک بنیان نهاده شده که تشریفات و رسوم مذهبی را بیهوده می‌دانست."تائو ته چینگ"  یکی از مهمترین رساله ها در کیهان شناسی چینی است.  وی مانند بیشتر فیلسوفان چینی باستان غالباً ایده های خود را با پارادوکس ، قیاس ، تکرار ، تقارن ، قافیه و ریتم توضیح می دهد

کتاب‌ها