در میان سطر ها

آینده در تخم مرغ هاست و دو نمایشنامه دیگر

quotes icon

دکوری گرفته خاکستری و کسل کننده اتاقی به هم ریخته دری باریک و تقریباً کوتاه در انتهای سمت راست صحنه.

quotes icon

کتاب درمانی