خولیو کورتاسار

آثار خولیو کورتاسار

هر کس کارهای کورتاسار را نخواند بدبخت است نخواندن قصه‌های او بیماری نامرئی خطرناکی است که به موقع خود می‌‍تواند عواقب وحشتناکی به بار آورد. مثل اینکه کسی هیچ وقت هلو را نچشیده باشد چنین کسی کم کم غمگین و غمگین تر و به طور چشمگیری رنگ پریده می شود و شاید به تدریج موهایش بریزد.

پابلو نرودا

کتاب‌ها
مطالب مرتبط