فیلم امروز

مجله فیلم امروز

ماهنامه سینمایی فیلم امروز با اتکا به پشتوانه ای ۴۰ ساله، همراه با آغاز قرن جدید شروع به کار کرد.

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: هوشنگ گلمکانی

رییس شورای سیاست گذاری و تحریریه: عباس یاری

دبیر شورای نویسندگان: شاهین شجری کهن

مجلات