ولفگانگ لئونارد

آثار ولفگانگ لئونارد

ولفگانگ لئونارد یکی از متفکران کمونیست و از اعضای موثر « گروه اولبریشت» بود. ازنخستین کسانی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم از شوروی به آلمان بازگشت تا در برپایی جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی به والتر اولبریشت سیاستمدار یاری دهد. سالها در دانشگاه های آمریکا به تدریس تاریخ شوروی و تاریخ جهانی کمونیسم پرداخت. یکی از دانش آموختگان او چند دهه بعد رییس جمهور آمریکا شد: جورج دبلیو بوش

متن بالا برگرفته از کتاب چرخشهای یک ایدئولوژی می باشد.


کتاب‌ها