هنریک ایبسن

آثار هنریک ایبسن

هنریک ایبسن شاعر و در امنویس نروژی در نیمه دوم قرن نوزدهم سلسله جنبان نهضتی ست که در کار تئاتر ولوله انداخت و قرن بیستم هنوز نرسیده معیارهای در امنویسی و صحنه پردازی را یکسره دگرگون کرد. در امنویسان نوآور نابغه ای چون اگوست استریندبرگ (۱۸۴۹ - ۱۹۱۲، بیست و دو سال جوانتر از ایبسن جرج برنارد شا (۱۸۵۶- ۱۹۵۰، بیست و هشت سال آنتون چخوف (۱۸۶۰-۱۹۰۴، سی و دو سال ~) لوییجی پیراندلو (۱۹۳۶-۱۸۶۷ سی و نه سال ( و ماکسیم گورگی (۱۸۶۸-۱۹۳۶ چهل سال به ،هر یک به راه ،خود دنباله گیر راه نازه ایبسن بودند. بسیاری منتقدان ایبسن را به عنوان یکی از بزرگترین استادان هنر تئاتر در تمامی اعصار همسنگ سوفوکل و شکسپیر می‌دانند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط