نادژدا ماندلشتام

آثار نادژدا ماندلشتام

نادژدا ماندلشتام Nadezhda Mandelstam نویسنده و معلم یهودی روسی و همسر اوسیپ ماندلشتام شاعر بود که در سال 1938 در اردوگاه گولاگ سیبری درگذشت.

کتاب‌ها