ریموند کارور

آثار ریموند کارور

ریموند کارور داستان نویس معاصر آمریکایی که در ایران در نزد اهل ادب چهره ای شناخته شده است، در داستانهای خود همواره با نگاهی ریزبین و جزئی نگر به محیط اطراف و اجتماع پیرامون خویش نظر می کند. اهمیت و شهرت روزافزون کارور بی گمان از آن روست که وی در آثار داستانی خود توانسته به ریزترین و کوچکترین حوادث روزمره نفوذ کند و این نفوذ و عمق نگاه گاه حتا به پنهانی ترین زوایای روح خوانندگان آثارش سایه می اندازد. از سوی دیگر کارور در کتابهایش به تعبیری «آینه تمام نمای آمریکای معاصر است او تصویرگر عشقهای ناکام و استیصال در روابط عاطفی انسان‌هاست.

متن بالا از کتاب وقتی از عشق حرف می‌زنیم برداشت شده است.

کتاب‌ها