پارس كتاب

نشر پارس كتاب

انتشارات پارس کتاب در سال‌های ابتدایی کم‌ کار بوده و کتاب‌های کمی به‌چاپ رسانده است .پارس کتاب در ابتدا از پخش کتاب ارم به  تاسیس انتشارات رسیده. در سال‌های اولیه فعالیت، هدف اصلی این نشر رونق بخشیدن به توزیع آثار بوده و در حوزه علوم قرآنی و ترجمه‌ های گوناگون قرآن کریم فعالیت داشته است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط