کتاب قرارداد اجتماعی

نویسنده: ژان ژاک روسو

کسی که قانون وضع می‌کند بهتر از هر کس دیگر می‌داند که آن قانون چه گونه باید اجرا و تفسیر شود. به‌نظر می‌رسد که بهترین تشکیلات اجتماعی تشکیلاتی است که در آن قوه مجریه به قویه مقننه متصل شده باشد. اما همین اتصال حکومت را از جهاتی تضعیف می‌کند، زیرا چیزهایی که باید از هم جدا باشند جدا نیستند، و نظر به اینکه حکومت و هیات حاکمه یکی هستند، مثل این است که حکومتی بدون حکومت وجود داشته باشد.

صفحه 284

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب قرارداد اجتماعی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مثل رویاروییِ چتر و چرخ خیاطی روی میز تشریح

مروری بر کتاب ایام آموختن نوشته‌ی آن ویازمسکی

در آن پایین کدام قصه منتظر است پایان بگیرد؟

مروری بر کتاب اگر شبی از شب­های زمستان مسافری نوشته‌ی ایتالو کالوینو

وجدان معذب زنو

نگاهی به کتاب وجدان زنو اثر جاودانه‌ی ایتالو اسووو

کتاب های پیشنهادی