کتاب آخرین سنگر آزادی

نویسنده: رحیم رئیس نیا

در ایران یک جریان عجیب و غریبی است که در ممالک دیگر خیلی کم اتفاق می افتد و آن هم زود زود تغییر کردن هیئت وزرا است. در تهران چند نفر رجال مصنوعی هست که دایما برای متزلزل کردن کابینه یکدیگر مشغول آنتریک و دسیسه می باشند. بـرای بـرانـداخـتـن کابینه ای که سرکار است و اشغال مسند ریاست وزرا، از هر ماجرایی استفاده می‌کنند و به هر وسیله داخلی و خارجی متشبث می شوند. مخصوصاً در مواقعی که یک قدر آزادی کلام بوده و اهالی در حیات

سیاسی تأثیر داشته باشد، این اشخاص جدی تر و کاری تر می شوند، دسته و حزب تشکیل می دهند، جراید را با پول و وعده ها به طرف خود کشند، منتظر الوزاره ها را به کار می اندازند، هر کس را با وعده کـار و شغلی به کار وامی دارند. به عبارت اخری بازار کابینه سازی و وزیر تراشی گرم می شود. درست است که در ممالک دیگر نیز کابینه ها تغییر می یابد و خلق بر علیه رئيس الوزراء میکوشند و او را از رأس کار خارج می‌کنند. 

صفحه ۱۶۶

افزودن به پاکت خرید 75,000 تومان

کتاب آخرین سنگر آزادی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

جدال ازلی عشق و ملامت

تقی مدرسی: مروری بر زندگی و آثار

جنایت جامعه‌ی مدرن

مروری بر کتاب جامعه‌ی فرسودگی، جامعه‌ی شفافیت نوشته‌ی بیونگ‌چول هان

ده زوج جنایی برتر در داستان‌ها

نویسندگانی از جیمز کین تا پاتریشیا های اسمیت نشان می‌دهند که چگونه شرکای جنایت می‌توانند واقعاً بدترین چیزها را در یکدیگر به وجود آورند

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 75,000 تومان