هاینریش فون کلایست

آثار هاینریش فون کلایست

هاینریش فون کلایست فرزند خانواده‌ی نظامی اشرافی کلایست از بزرگان ایالت براندنبورگ، جوانی بود با چهره‌ای کودکانه و رفتاری عجیب و نه چندان خوشایند: افسرده خو، عبوس، کم حرف، عاجز از گفت و گویی آزاد. او به آسانی دست و پایش را گم می‌کرد، به لکنت می افتاد، سرخ می‌شد و حرکاتش در میان جمع معذب، ساختگی و ناخوشایند می‌نمود. با مشاهده ی چنین رفتاری که توی ذوق می‌زد، بسیار زود بود که گمان کنی با هنرمندی زیر فشار وظایفی فوق العاده و در رنج از مسائلی عمیق سر و کار داری. مگر آنکه از روان آدمی شناختی شهودی می‌داشتی: زیرا که کلایست به راستی یکی از بزرگترین، شجاع ترین و پخته ترین نویسندگان زبان آلمانی بود.

کتاب‌ها