نجف دریابندری

آثار نجف دریابندری

بسیاری از مخاطبان کتاب، نجف دریابندری را به عنوان مترجم می‌شناسند اما او صاحب چند تالیف مهم نیز هست. تعداد نوشته‌هایش از ترجمه‌ها کمتراند اما در کیفیت، جامعیت، کارآمدی و تنوع هیچ کم از ترجمه‌ها ندارند. یادداشت حاضر، شرحی است مختصر از کتاب‌های او و پنجره‌ای برای ورود به دنیای اندیشه‌ها و علایقش. کتاب مستطاب آشپزی، سیر تا پیاز، کتاب به عبارت دیگر، کتاب درد بی‌خویشتنی و کتاب در عین حال از مهم ترین تالیفات او هستند.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط