ادوارد سعید

آثار ادوارد سعید

ادوارد سعید متفکر و نظریه پرداز فلسطینی امریکایی به راستی شمایل یکه و یگانه ای است نه تنها در خاورمیانه بلکه در زیست جهان فرهنگی غرب سعید نظریه و کار نظری به مفهوم مدرن کلمه را به مثابه ی دیالوگ انتقادی میان شرق و غرب به کار میگیرد تا بتواند سنت پیش روانه و به شدت رادیکال آزادی، برابری و برادری را به عینه در این دو جهان تحقق بخشد و اهتمام نظری او، پی گیری چنین سیاستی بود سعید ریشه‌های مدرن علوم انسانی را پی می‌جوید تا بتواند فروبست‌ها و درماندگی‌های تنیده در خاورمیانه را به نقد و تحلیل بنشیند رساله ی فروید و غیراروپایی ها از این قاعده مستثنا نیست.

کتاب‌ها