تمدن علمی

نشر تمدن علمی

مجموعه انتشارات علم و انتشارات تمدن علمی تحت مديريت نسل 4 و 5 خانواده علمی كه همواره در بخش صنعت چاپ و نشر ايران فعال بوده اند می باشد. فعاليت اين واحد فرهنگی توليد و فروش كتاب در رشته های مختلف می باشد. رسالت اين مجموعه در كنار جنبه اقتصادی فعاليت حرفه ای؛ توسعه فرهنگی و اقتصادی ايران عزيز مي باشد.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط