آگاهی نو

مجله آگاهی نو

آگاهی نو مجله ای است «مستقل» که به هیچ حزب، انجمن و سازمان سیاسی از دولتی و غیردولتی وابسته نیست.

آگاهی نو مجله ای است «ملی» که دفاع از فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران به خصوص صیانت از زبان فارسی را مسئولیت حرفه ای خود می داند.

آگاهی نو مجله ای است ، «فکری» که تداوم حیات ایران را در تجدد می داند و باور دارد که راه تجدد از توسعه ایران می گذرد امـا تجـدد و توسعه را در تعارض با فرهنگ و سنت ایران زمین نمی داند.

آگاهی نو مجلـه ای است «سیاسی» و اجتماعی که با رویکرد تحلیلی، تحقیقی و انتقادی به بررسی اخبـار ، آرا و آثار تازه در فرهنگ، اندیشه، ادب و هنر و تاریخ ایران و جهان می پردازد. 

آگاهی نو هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود و هر فصل یک جلد «کتابنامه» در نقد و بررسی کتاب منتشر می‌کند. در پایان هر سال یک «سالنامه» نیز منتشر خواهد شد.

مجلات