لوگو www.avangard.ir
× پاکت سفارش
جمع
هزینه ارسال برای سفارش‌های بالای تومان رایگان است
قبل از پرداخت از غیر فعال بودن فیلتر شکن (VPN) مطمئن شوید.
  • هزینه ارسال پستی تا ۱ کیلوگرم ۲۵ تومان، تا ۲ کیلوگرم ۳۷ تومان، تا ۳ کیلوگرم ۴۶ تومان، تا ۴ کیلوگرم ۵۴ تومان، تا ۵ کیلوگرم ۷۲ تومان، تا ۷ کیلوگرم ۹۰ تومان است. در صورت دریافت هرگونه هزینه‌ی اضافی، وجه مذکور بازگردانده خواهد شد.
  • شمارۀ پیگیری مرسوله ازطریق پیامک به شما اطلاع داده می‌شود.
  • در صورت عدم دریافت مرسوله، مسئولیت پیگیری از شرکت پست به عهدۀ خریدار محترم خواهد بود.
  • ارسال مرسولات حداکثر ظرف یک روز کاری تحویل پست خواهد شد؛ لازم به ذکر است آوانگارد در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ارسال پستی ندارد.
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مصائب بدن

نویسنده:
جیمز آلفرد آهو
کوین آهو

هیـچ دریافـت، اندیشـه، یـا هیجانـی - ازجملـه خـشـم حســـادت، عطوفـت، و عشـق - از پژوهـش توسـط پدیدارشناسی در امـان نیسـت. اینجـا مـا از پدیدارشناسـی بـرای بررسـی مسـائل مرتبط با سلامت بهـره می گیریم. بویـژه اینکـه مـا علاقه منـد هستیم بدانيـــم کـه بـدن، ابتلاهـا، و سلامت آن نوعـاً چگونـه دیـده، اندیشیده، احسـاس، و به خاطـر سـپرده مـی شـونـد و بـه آنـهـا واکنـش نـشـان داده می شـود، و ایـن سـه مخاطـب عبارتنـد از: جامعـه بـه طـور عـام کـه مشکلات بدنـی را بـه شـكل مريضـی درک می کنـد توسـط پزشـکـان کـه آنـهـا را به عنــوان مــرض درنظـر می گیرنـد، و توسـط بیمــاران کـه آنهـا را به عنــــــوان بیمـاری تجربـه می کننـد. هیچ یک از ایـن دیدگاه هـا ضرورتــا نسـبـت بـه دیگـر دیدگاه هـا «درســت‌تر» نیست. درواقـع، هـر کـدام وجوهـی خـاص از تـن رنجور را آشکار می کنـد، درعین حـال همزمـان چشممان را به دیگر دیدگاه ها می‌بندد.

پدیدارشناسی در ناب تریـن شـكل فقـط درصـدد اسـت تـا شـرح دهـد کـه چیزهـا خـود را چگونـه عيـنـاً بر دیگران آشکار و افشا می کننـد. پدیدارشناسـی بـه نـدرت توضیح می دهـد کـه چـرا پدیدارهـا آن گونـه هستند کـه هسـتند. باوجـود ایـن، بـرای توضیـح بهتـر شـرح‌های پدیدارشناختی اغلـب مفيـد خواهـد بـود تا بـر شـرایط تاریخی/ فرهنگی تأمـل شـود کـه یـک تجربـه خـاص از دل آن ظهـور پـیــــدا می کنـد؛ یعنـی محیطـی کـه می توانیم بگوییـم بـه آن تجربـه خـاص امکان می دهـد تـابـه آن شـکـلی کـه هـسـت بـروز یابد؛ اگر دقیقا باعث آن نشده باشد.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید


در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مقالات پیشنهادی

 عشق، شغل، فلسفه سه چیزی است که در زندگی اهمیت دارد

عشق، شغل، فلسفه سه چیزی است که در زندگی اهمیت دارد

آلن دوباتن بیش از هرچیز دیگری نویسنده است. نویسنده‌ای که از فلسفه و روان‌شناسی در نوشته‌هایش وام می‌گیرد و آنچه او را متمایز می‌کند، نگاه دقیق و وسواس‌گونه‌ی اوست، البته نگاهی انتقادی. الن دو باتن به موضوعات مختلفی هم‌ چون عشق، سفر، شغل، فلسفه و روان‌کاوی می‌پردازد؛ اما نقطه‌ی اشتراک همه‌ی این‌ها انسان و جایگاه و ارزش او در مناسبات مختلف است. اگر نگاهی به عناوین کتاب‌های او بیندازیم این مسئله روشن می‌شود که او مفاهیم عمیق انسانی را هدف قرار داده است بیشتر بخوان


کتاب های پیشنهادی

book icon انتشارات فرهامه
مشاهده همه arrow icon
book icon به ترجمه‌ی محمدرضا اخلاقی منش
مشاهده همه arrow iconSome text some message..