کتاب خدایگان و بنده

نویسنده: گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

در این دفتر حاوی ترجمة بخش کوتاهی از کتاب «پدیده‌شناسی روح» نوشته هگل همراه با تفسیر «الکساندر کوژو» متفکر روسی اصل فرانسوی است. در این پیشگفتار می‌کوشیم تا اهمیت این بخش را که «خدایگانی و بندگی» عنوان دارد از لحاظ پیوستگی آن با طرح کلی و مطالب اصلی «پدیده‌شناسی روح» باز نمائیم و سپس نظر و روش «کوژو» را در تفسیر  فلسفة هگل تا جائی که مربوط به این بخش است شرح دهیم.

هگل «پدیده شناسی روح» را در سال ۱۸۰۷ در سن‌سی و هفت سالگی به پایان رساند. این کتاب به‌نظر بسیاری از نویسندگان تاریخ فلسفة غرب مهمترین اثر و به هر حال نخستین فرآوردة دوران پختگی اندیشة اوست که تا پایان عمر، ذهن او را به خود مشغول داشت و هگل در سال ۱۸۳۱ کار تجدیدنظر در آن را آغاز کرد ولی در نیمة کار درگذشت. 

پیشگفتار مترجم

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب خدایگان و بنده

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

زندگی نامتعارف و دیدگاه رادیکال ماریا مونته‌سوری

درباره‌ی ماریا مونته‌سوری، مروری بر کتاب کودک معلم است: زندگی ماریا مونته‌سوری

نوستالژیا

معرفی کتاب آدم اول نوشته‌ی آلبر کامو

نقد بی‌طرفانه‌ی دو کشور دوست و همسایه

مروری بر مجموعه داستان چشم سگ نوشته‌ی عالیه عطایی

کتاب های پیشنهادی