کتاب با بیماری در قدرت

نویسنده: دیوید اون

باربارا تاچمـن، تاریخدانـی کـه برنده ی جایزه ی پولیتزر شـد، نوشته است: «ما کمتـر بـه این موضـوع واقفیـم کـه قـدرت حماقت به بار می آورد؛ که قدرت مطلق فرماندهی سبب ناتوانی در فکر کردن می شـود؛ که معمولاً مسئولیت قـدرت از طـريـق تشـدید به کارگیری آن محو می شـود. مسئولیت کلی قدرت این است که تا جایی که امکان دارد به شکل منطقی به نفع کشـور و شهروندان آن حکومت کنـد. وظیفـه ایـن فراینـد نـهـفتـه ایـن اسـت کـه به خوبی از امـور آگاه باشیم، به اطلاعات توجـه کـنیـم، ذهـن و قضاوت‌هایمان را باز نگه داریم و در برابر طلسـم موذیانـه ی خشک مغزی مقاومت کنیم. اگـر ذهـن آن قدر باز باشـد کـه درک کند فلان سیاست مشخص بـرای منافع خودی مضر اسـت نـه مفيد، و أن قـدر اتکا به نفـس داشـته باشـد کـه آن را بپذیرد، و آن قـدر عاقل باشـد کـه آن سیاست را وارونه کند، این اوج هنر حکمرانی خواهد بود.» سطحی که به میزان آن بیماری می توانـد بـر فرایندهای حکومتی و تصمیم گیـری سـران حکومت تأثیر بگذارد، و کار احمقانـه در معنای حماقـت بلاهـت یـا بی توجهی به بار آورد، موضوعی بود که وقتی وزیر امور خارجه شـدم به طور کاملا مستقیم با آن مواجه شـدم و از آن به بعـد علاقه ی مرا بـه خود جلب کرده است. همچنین، مجـذوب آن دسته از رهبـران شـدم کـه بیمـار نبودنـد و توانایی های ذهنی آنهـا به خوبی کار می کرد، اما به آنچه که من سندروم نخوت توصیف می کنـم، مبتـلا شـده بودند. رفتارهای نخوت آمیز در میان رؤسای حکومتهـا، خـواه دموکراتیک خـواه غیردموکراتیک، از آنچه تصور می شـود رایج تـر اسـت و نخـوت سـهم زیادی در تعریف تاچمـن از حماقت ایفا می کند: «پافشاری لجوجانـه بـر یک سیاست که آشکارا قابـل اجرا نیست و یا زیانبار است.» ایشان در ادامه می نویسند: «خشک مغزی، که منبـع خودفریبی است عاملی اسـت کـه نقش بزرگ و چشمگیری در حکومت ایفا می کند. درواقع شـامل ارزیابی یک موقعیت بر اساس عقاید ثابت از پیش اندیشیده شـده می شـود درحالی کـه هـر نـوع نشـانهی مخالف را نادیده گرفته و یا رد می کند .... و سـود بردن از تجربه را نیـز رد می کنـد.» یکی از ویژگی هـای نـخـوت ناتوانی در تغییر مسیر است، زیـرا لازمه ی این عمـل أن اسـت کـه آدم اشتباهی مرتکب شـده باشد.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب با بیماری در قدرت

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دلقک

معرفی کوتاه کتاب کودک دلقک نوشته‌ی هدا حدادی

نامه به پدر، توصیه‌‌نامه‌ای سرشار از همدلی برای والدین

مروری بر کتاب نامه به پدر نوشته‌ی فرانتس کافکا

این بابای منه!

معرفی کوتاه کتاب این بابای منه! نوشته‌ی میس فون هات

کتاب های پیشنهادی