کتاب آرزوهای بربادرفته | نشر نی

نویسنده: انوره دو بالزاک

نیشخند تراژیک به روی عالی‌ترین دستاوردهای فکری و نظری تکامل بورژوایی و فروپاشی تراژیک آرمان‌های بورژوایی، زیر فشار پایة اقتصادی سرمایه‌داری این آرمان‌ها، برای نخستین بار به صورت ژرف و تام و تمامی در این رمان بالزاک نمودار شده است. فقط شاهکار فناناپذیر دیدرو، برادرزادة رامو را می‌توان پیشگام فکری آرزوهای برباد رفته به حساب آورد.

بالزاک یگانه کسی نیست که در آن دوران به این موضوع پرداخته است. سرخ و سیاه اثر استاندال و اعترافات فرزندی از قرن نوزدهم اثر آلفرد دو موسه و آثاری دیگر، پیش از آرزوهای بر باد رفته نوشته شده‌اند. این موضوع، زبانزد خاص و عام بود، البته نه به تقلید از نوعی مد ادبی، بلکه در پی تحول اجتماعی فرانسه، کشوری که برای رشد سیاسی بورژوازی الگو و نمونه محسوب می‌شود. دوران عظیم و قهرمانانة انقلاب فرانسه و ناپلئون، تمامی نیروهای خمودة طبقة بورژوا را بیدار، بسیج و پرجنب و جوش کرده بود. دورة قهرمانی انقلاب، این امکان را برای گل‌های سرسبد طبقة بورژوا فراهم آورده بود که آرمان‌های قهرمانانة خویش را مستقیماً در زندگی به روی صحنه آورند و مطابق با همین آرمان‌ها، زندگی و مرگ قهرمانانه‌ای داشته باشند. با سقوط ناپلئون و آغاز دوران بازگشت سلطنت (رستوراسیون) و نیز با انقلاب ژوئیة ۱۸۳۰، دورة قهرمانی به پایان می‌رسد، آرمان‌ها به زیب و زینت‌های زاید زندگی واقعی بدل می‌شوند، راهی را که انقلاب و ناپلئون به روی توسعة سرمایه‌داری گسترده بودند، به شاهراه توسعة سرمایه‌داری تبدیل می‌شود؛ شاهراه همواری که در دسترس همگان است.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب آرزوهای بربادرفته | نشر نی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مترجم فاعلِ مختار نیست

رضا رضایی: مروری بر زندگی و آثار

محقق شدن رویای کودکی

درباره‌ی کتاب اولدوز و عروسک سخنگو نوشته‌ی صمد بهرنگی

درس خواندن در مدرسه‌ی بزرگ خلاقیت

مروری بر کتاب نوشتن خلاق نوشته‌ی گابریله لوسر ریکو

کتاب های پیشنهادی