یون سون کیم

آثار یون سون کیم

آنچه در این کتاب آمده است واقعی است، اما برای محافظت خانواده ام، که همچنان در کره شمالی مانده اند، با نام مستعار نوشته ام و بعضی از نام ها و جزئیات را تغییر داده ام.

کتاب‌ها