کریستین نایب

آثار کریستین نایب

کریستین نایب نویسنده و روانشناس بالینی است. نایب تلفیقی از سالهای آموزش و کار حرفه ای خود را در کتابهایش می آورد. طنز ، اشتیاق و سادگی در نوشته های او باعث میشود درک مباحثی همچون روانشناسی ، رشد مغز ، معنویت ، پویایی اجتماعی و روابط آسان باشد.

کتاب‌ها