کارل یاسپرس

آثار کارل یاسپرس

من در ۲۳ فوریه ۱۸۸۳ در الدنبورگ نزدیک کرانه دریای شمال زاده شدم. پدرم (۱۹۴۰ - ۱۸۵۰) از خانواده ای بود که افراد آن از نسل ها پیش به بازرگانی و کشاورزی اشتغال داشتند و در ناحیه یفر می‌زیستند. او خود حقوق خواند و نخست بخشدار و سپس مدیر بانک شد. مسئولیت‌هایش را با دقت و وظیفه شناسی به انجام می‌رسانید اما کاری که دوست داشت نقاشی و شکار بود. با پندی که با اعمالش می‌داد و قضاوتهایی که در مواقع حساس می کرد مرا در طریق خردمندی و ثبات قدم و وفاداری پرورش داد مادرم (۱۹۴۱ - ۱۸۶۲) از تبار کشاورزانی بود که از دیرباز در بوت یا دینگن سکونت گزیده بودند. مهر بیکرانش دوران کودکی و زندگی بعدی من و خواهران و برادرانم را نورانی می‌ساخت. با روحی شکست ناپذیر و رام نشدنی قویدلمان می کرد و با فهمی نسبت به هدف‌ها و آرمان‌هایمان که از دامنه رسوم قراردادی فراتر می رفت، پر و بالمان می‌بخشید و در سایه خردمندی اش پناهمان می‌داد.
قسمتی از مقدمه به قلم کارل یاسپرس

کتاب‌ها