ویولت رازق پناه

آثار ویولت رازق پناه

ویولت رازق پناه متولد شهر شیراز است. از سال 1371 تا به اکنون در زمینه ادبیات کودک فعالیت می کند.مجموعه داستان طنز گونه و کوتاه "قصه های من و مامان " از تالیفات اوست.در سال ۲۰۰۱ کتاب "برمی گردیم و گل ستاره می چینیم" تو جایزه اول یونسکو را به خود اختصاص دهد.