نیك رابینسون

آثار نیك رابینسون

نیک رابینسون (Nick Robinson) تاریخ 8 ژانویه 1957 درانگستان متولد شد. او عضو افتخاری انجمن اوریگامی انگلیس است. در سال 2004 جایزه Sydney French Medal به او اهدا شد. رابینسون در طول زندگی حرفه ای خود از مهارتهای اریگامی در بسیاری از پروژه های تجاری استفاده کرده است. وی همچنین با موزه ویکتوریا و آلبرت ، گوگل ، روزنامه گاردین و ... همکاری می کند.او برای مراسم معارفه کتاب "هواپیمای هوایی" نوشته یون کالفر مدلهای اریگامی را ساخته است.او نویسنده "اوریگامی به زبان ساده" است.


کتاب‌ها