مری شلی

آثار مری شلی

مری وولستونكرافت شلی (Mary Shelley) تاریخ 30 آگوست 1797 در لندن انگلستان متولد شد. او رمان نویس بود كه رمان گوتیك (دلهره آور) فرانکشتاین را نوشت که نمونه اولیه داستان علمی تخیلی به حساب می آید. وی همچنین ویرایش آثار شوهر شاعر و فیلسوفش را بر عهده داشت.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط