محمد طلوعی

آثار محمد طلوعی

محمد طلوعی یکی از صداهای شاخص نسل نوی نویسندگان فارسی است. او قصه گوی طبقه‌ی متوسط شهری است و گذشته ی نزدیک در داستان‌هایش بازتاب زیادی دارند. آثار او در نشریاتی همچون گاردین اینتر ناسیوناله و کلمبیا ژورنال منتشر شده اند.

کتاب‌ها