لودویگ فون میزس

آثار لودویگ فون میزس

لودویگ فون میزس حقوقدان، اقتصاددان و جامعه شناس اتریشی امریکایی از آثار مهم او می‌توان به کنش، انسانی سوسیالیسم، نظریه پول و اعتبار بوروکراسی و کتاب لیبرالیسم اشاره کرد.

کتاب‌ها