كاترین رپوپورت

آثار كاترین رپوپورت

کاتارین راپوپورت (Katharine Rapoport) ویولونیست و استاد دانشگاه است.او ویولونیست برجسته ای است که بیش از 25 سال در دانشگاه تورنتو ویولن ، ویولا و موسیقی مجلسی تدریس می کرد. کتاب "ویولن به زبان ساده" از تالیفات اوست.