عادل دانتیسم

آثار عادل دانتیسم

عادل دانتیسم متولد بهار سال 1362 در بابل است. او در قالب شعر نو ، اشعارش را می سراید.عادل دانتیسم نویسندگی را از سنین جوانی آغاز کرده و از همان زمان دست به قلم شد.او از باورها و اعتقاداتش قلم میزند و نوشته هایش را عمیقا زندگی میکند.

کتاب‌ها