صادق زیباكلام

آثار صادق زیباكلام

صادق زیباکلام مفرد متولد ۲۲ خرداد ۱۳۲۷در شهر تهران است.او استاد علوم سیاسی، نویسنده است.وی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد دارد. او استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بود. هم‌اکنون استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.او آثار زیادی ترجمه و تالیف کرده است. آثار او عبارت اند از:"گفتن یا نگفتن" ،"جامعه‌شناسی به زبان ساده" ،"سنت و مدرنیته "،"ما چگونه ما شدیم "و ...


کتاب‌ها