زیگموند فروید

آثار زیگموند فروید

کوشش فروید برای ساختن طرحی منسجم از زیست روانی انسان مبتنی بر این شناخت بود که پدیده های روانی ، از جمله روان نژندی ها، حاصل تاثیر متقابل سرشت فیزیولوژیک انسان ها و عوامل محیطی و پیشینه ی فرهنگی آنان است. این شناخت روانکاوی را ناگزیر به بررسی و نقد جامعه شناختی فرهتگ و تمدن سوق داد. 
مفهوم تمدن طی شکل گیری نظریه ی روانکاوی فروید مانند برخی بخش های دیگر این نظریه مورد بازبینی قرار گرفت. اما به طور کلی می توان گفت فروید از تمدن مجموعه ی دستاوردهایی را می فهمید که شیوه ی زندگانی انسان از زندگی اسلاف حیوانی اش جدا می سازد و دو هدف عمده دارد: یکی حفظ انسان در برابر نیروهای ویرانگر طبیعت و دیگر ساماندهی پیوند میان انسان ها.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط