رزالیند كالب و دیگران

آثار رزالیند كالب و دیگران

رزالیند كالب(Rosalind C. Kalb)روانشناس بالینی ، مدیر مرکز منابع حرفه ای در انجمن ملی MS در نیویورک است.وی خدمات پزشکی و مشاوره ای را به پزشکان بالینی که از بیماران ام اس مراقبت می کنند ، ارائه می دهد.