دبی فورد

آثار دبی فورد

دبی‌فورد سالیانِ طولانی در جستجوی منِ بهترِ خویش بود و این من سرانجام از نامحتمل‌ترین جایی سر برمی‌آوَرَد که فکرش را نمی‌کرده؛ «منی که در رؤیاهایم به دنبالش بودم روزی از راه رسید که دریافتم ... روشنایی در رفتارِ بدم پنهان است ... روزی که دریافتم در پشت لطمه‌های روحیِ گذشته‌ام قدرتی پنهان است ... آن روز روزِ بسیار مقدسی بود»

کتاب‌ها
مطالب مرتبط