حسن بلاسم

آثار حسن بلاسم

حسن بلاسم Hassan Blasim نویسنده ای عراقی است که دوزخ را از سر گذرانده زندگی پر فراز و نشیبش برای زنده ماندن و در گریز از دست صدام و حزب بعث و آوارگی‌هایش او را غنی از تجربه‌هایی کرده که در داستان‌هایش به مخاطب سیلی می‌زند.

کتاب‌ها