حامد اختیاری

آثار حامد اختیاری

حامد اختیاری در سال 1356 متولد شد .او دکترای خود را در تصویربرداری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت کرد. دکتر اختیاری فعالیتهای تحقیقاتی خود را درزمینه علوم شناختی با انجام مطالعاتی در موضوعات عمدتا مربوط به "تصمیم گیری" در موسسه مطالعات علوم شناختی آغاز کرد و مدتی پس از فارغ التحصیلی خدمات خود را در بخش بهداشت و درمان نیروی پلیس ایران به عنوان محقق اعتیاد به مواد مخدر و HIV / AIDS در میان مردم آسیب پذیر از سال انجام داد.