جهانگیر شهلایی

آثار جهانگیر شهلایی

جهانگیر شهلایی نویسنده معاصر ایرانی متولد سال ۱۳۶۵ در تهران نوشتن را به طور جدی از سال ۱۳۹۷ آغاز کرد. او در نوشته هایش به تجربه ای جدید در فرم و محتوا در ادبیات ایران دست می‌زند و در عین حال می‌کوشد تا نشانه ها و نمادها و دلبستگی هایش را در تمام آنها حفظ کند. ساختار شکنی و عصیان قهرمان‌های داستان‌هایش شاید آینه ای از روح بی قرار و سرکش نویسنده ای گریزان از چهارچوب های تحمیلی باشد.

کتاب‌ها