جبران خلیل جبران

آثار جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران (Kahlil Gibran) تاریخ 6 ژانویه 1883 دربیروت متولد شد.او نویسنده ، شاعر و فیلسوف بود . وی با نوشتن کتاب "پیامبر " به شهرت جهانی رسید. این کتاب به بیش از 100 زبان ترجمه شده است.


کتاب‌ها
مطالب مرتبط