جاناتان هایت

آثار جاناتان هایت

جاناتان هایت استادیار روان شناسی دانشگاه ویرجینیاست، جاناتان بنیان‌های احساسی اخلاق و تنوع اخلاق در فرهنگ‌های مختلف را بررسی می‌کند فرهنگ لیبرال‌ها و محافظه کاران از جمله آنهاست او کمک ویراستار کتاب شکوفایی هم بوده عنوان فرعی اش این است روان شناسی مثبت گرا و زندگی با کیفیت جاناتان ساکن شارلوتس ویل در ویرجینیاست.

کتاب‌ها
مقالات