تامس ولف

آثار تامس ولف

تامس ولف را نویسنده ای در طراز فاکنر و همینگوی و اسکات فیتس جرالد دانسته اند گرچه از آنها قدری جوان تر بود و در جوانی هم در گذشت. فاکنر او را با استعداد ترین نویسنده نسل ما خوانده بود.تنها دو رمان بلند ولف، در کنار مجموعه متنوع و مفصلی از داستانها و رمانهای کوتاه، در زمان حيات او منتشر شد و دو رمان بلند و یک مجموعه دیگر از داستانهای کوتاه او نیز بعد از مرگ نویسنده با استفاده از دست نوشته هایش به چاپ رسید.

کتاب‌ها