تاد می

آثار تاد می

تاد می (Todd Gifford May) سال 1955 درنیویورک سیتی آمریکا متولد شد.او فیلسوف سیاسی است که درمورد موضوعات آنارشیسم ، ساختارگرایی و فلسفه اخلاق می نویسد. وی همچنین كتابهایی با موضوعات متداول تر برای عموم می نویسد." مرگ"،" یک زندگی قابل توجه: معنای انسان در یک جهان خاموش " و " یک زندگی شکننده: پذیرش آسیب پذیری ما " از تالیفات اوست.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط