احمد محیط

آثار احمد محیط

دکتر احمد محیط از معدود ایرانیانی که فرصت خدمت در سازمان‌های فنی و بین المللی وابسته به سازمان ملل را داشته‌اند قریب به پانزده سال در دفتر مرکزی منطقه مدیترانه‌ی شرقی سازمان جهانی بهداشت در مصر مشغول به کار بوده اند؛ هفت سال نخست را در شهر اسکندریه و سپس در قاهره اعضای سازمان مدیترانه ی شرقی در آن زمان شامل بیست و دو کشور می‌شدند؛ از مراکش در غرب گرفته تا افغانستان و پاکستان در شرق. کار در چنین سازمانی مستلزم مشارکت در بررسی های گوناگون بهداشتی در دفتر مرکزی و سفرهایی به کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان بود.

کتاب‌ها