آنیس دویکتور

آثار آنیس دویکتور

آنیس دو ویکتور دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پاریس ۱ پانتنون- سوربون تاریخ فرهنگی و اجتماعی هنر و پژوهشگر جهان ایرانی در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه است. او سه کتاب درباره سینمای ایران نوشته و سال‌ها در ایران زندگی کرده است و هنوز نیز در ادامه پژوهش‌هایش مرتبا به ایران سفر می کند.

کتاب‌ها