گلی امامی

ترجمه‌های گلی امامی

گلی امامی مترجم ادبی نام آشنایی است که با هر جست‌وجوی ساده‌ای میان کتاب‌ها، به نام او برمی‌خوریم. اگر میان کتاب‌های ادبیات در کتاب‌فروشی‌ها بگردیم و یا در سایت‌های معرفی کتاب به دنبال خرید کتابی باشیم، گلی امامی نامی است که بارها آن را می‌بینیم و دلمان به اهمیت و اعتبار کتاب گرم می‌شود.  گلرخ ادیب محمدی که به نام گلی امامی مشهور است، از برجسته‌ترین مترجمین معاصر است. اهمیت ترجمه و مترجم خوب برای هیچ کتاب‌خوانی پوشیده نیست. تنها اگر گذرتان به کتابی با ترجمه‌ی بد افتاده باشد، می‌توانید تصدیق کنید که ترجمه‌ی ضعیف تا چه اندازه روح کتاب را تلف می‌کند. برای همین است که حضور کسانی هم‌چون گلی امامی برای مخاطبان فارسی زبان غنیمت است.گلرخ ادیب محمدی که بعدها با نام خانوادگی همسرش به فعالیت ادامه داد در سال 1321 به دنیا آمد. او به واسطه‌ی شغل پدرش که فرماندار بود، دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهرهای مختلف گذراند و بعدها از این تجربیات خود استفاده کرد.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط