گلناز نویدان

ترجمه‌های گلناز نویدان

گلناز نویدان خواننده آلتو دو، مربی آواز و کر کودکان، مدرس آواز، صداسازی وتئوری موسیقی و مترجم است. سه عنوان  کتاب آموزشی پیانو، تئوری موسیقی و آواز توسط او ترجمه شده است.

کتاب‌ها