جویا

نشر جویا

انتشارات جویا از سال 1364 فعاليت فرهنگی خود را آغاز كرده است. در آغاز فعاليت عمده ما متمركز بر چاپ رمان ادبی بود. آثار گراهام گرين، بورخس و كاواباتا از جمله نخستين كتابهای منتشر شده اين انتشارات بود. نوشته‌های بعضي از نويسندگان ايراني از جمله علي موذنی و جولايی و… نيز در ميان اين كتابها جاي داشتند. بعدها كتابهايی در زمينه‌ی رمان تاريخی و كودك و نوجوان و روانشناسی هم به فهرست ما افزوده شد. در حال حاضر تمركز ما بر روی كتابهای رمان تاريخی، روانشناسی و كتابهای علمی است كه بخشی از آنها به نوجوانان اختصاص دارد.

کتاب‌ها