بنیاد فرهنگ زندگی

نشر بنیاد فرهنگ زندگی

موسسه بنیاد فرهنگ زندگی از سال ۱۳۷۸ با موضوع ارائه سمینارهای تغییرات فردی اقدام به فعالیت نموده است.جامعه مخاطب اصلی ما میانسالان هستند. بنیاد فرهنگ زندگی، نهادی معتبر در حوزه روانشناسی تحلیلی است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط