گفتگو

مجله گفتگو

موضوع فصلنامه گفتگو فرهنگ و جامعه ایران در مفهوم وسیع آن است. به عبارت دیگر، هر چه مربوط به جامعه ایران و فرهنگ آن باشد مجله گفتگو آن را به بحث می‌گذارد. زیرا فرهنگ را مهمترین و پایدارترین عامل همبستگی و خویشاوندی یک ملت میداند و بر این عقیده است که همین خویشاوندی است که ایران را با تمام مصائبی که بر او گذشته و انبوه مسائلی که پیش روی‌داشته، همواره استوار و سربلند نگاه داشته و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی آن را حفظ کرده است. بدین لحاظ برما واجب است که پاسدار این فرهنگ باشیم. باید ایرانی را که به ما رسیده با همه تاری گذشته اش برای نسل‌های آینده نگهداری کنیم و معتقد باشیم که زنده نگاشتن حس تعلق ایرانیان به آب و خاک و فرهنگ خودشان، مناسب ترین راه برای وصول به درک خویشاوندی بین افراد مردم است. بدیهی است که حفاظت از چنین احساسی فقط با تعمیم فرهنگ (از جمیع جهات) بین مردم و جذاب کردن و عمق بخشیدن به مفهوم آن، میسر خواهد بود.

مجلات