ویرگول

مجله ویرگول

مجله ویرگول، دوفصل نامه ادبی و هنری است که در آن مقالات، نقدها و گفتگوهایی مربوط به شعر و هنر ایران و جهان منتشر می‌شود. نخستین شماره ویرگول به صورت غیررسمی به سردبیری محمد رمضانی در لاهیجان از پاییز ۱۳۹۲ آغاز شد که گستره توزیع آن گیلان و مازندران بود. ویرگول دو شماره به صورت غیررسمی در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ منتشر کرد. در سال ۱۳۹۳ توقفی کوتاه داشت و نخستین شماره رسمی آن بر اساس پروانه انتشار با گستره توزیع سراسری در ایران همراه با بهار ۱۳۹۴ شروعی دوباره را آغاز کرد که در مدت زمان کوتاهی با نوعی نگاه جدید در ژورنالیسم مرسوم ایران به یکی از معتبرترین مجله‌های ادبی امروز ایران بدل گردید آن گونه که در نخستین سرمقاله رسمی خود می‌گوید: ویرگول شورشی علیه حکایتی تلخ است و خود راوی تلخی شعر و شاعری و ادبیات ما.


مجلات