طبل

مجله طبل

طبل مجله‌ای‌ فرهنگی و هنری است که با هدف بررسی رابطه هنر و تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران فعالیت می‌کند. تحلیل و بازخوانی آن‌چه امروز ما را ساخته و ما را ما کرده. طبل با همکاری و همفکری همهه آن‌هایی ساخته می‌شود که دغدغه هویت فرهنگی دارند و فکر می‌کنند باید این گذشته نزدیک را کاوید تا امروز را بیشتر شناخت. طبل در هر چند شماره روی یک سوژه مشخص که بر حیات فرهنگی اجتماعی ایران تاثیر داشته، متمرکز می‌شود و سعی می‌کند سندی برای فرداها باشد، حافظه‌ای تاریخی و قابل ارجاع.

مجلات